KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ
PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ
KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

GVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN
SVTH: PHẠM THỊ CẨM TIÊN
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044029

Vĩnh Long, năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ
KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

GVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN
SVTH: PHẠM THỊ CẨM TIÊN
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044029

Vĩnh Long, năm 2021
i

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC