KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX - TM PHƯỚC THÀNH IV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNGKINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX - TMPHƯỚC THÀNH IVGVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀNSVTH: NGUYỄN CẪM THYLỚP: KẾ TOÁN – K17MSSV: 1711044012Vĩnh Long, năm 2020