KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THIẾT LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CTY CP IN VÀ BAO BÌ ĐỒNG THÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THIẾT LẬP
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
TẠI CTY CP IN VÀ BAO BÌ ĐỒNG THÁP

GVHD: ThS. HUỲNH MINH ĐOÀN
SVTH: TẠ NGỌC MỸ HUYỀN
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044042

Vĩnh Long,năm 2021