KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐẠI LỢI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢNPHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH MTVCƠ KHÍ ĐẠI LỢIGVHD: ThS. HUỲNH MINH ĐOÀNSVTH: LÊ HUỲNH NGỌC TRINHLỚP: KẾ TOÁN - K17MSSV: 1711044029Vĩnh Long, năm 2020