KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐẠI LỢI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH MTV
CƠ KHÍ ĐẠI LỢI

GVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN
SVTH: NGUYỄN HUYỀN LAM
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044037

Vĩnh Long, năm 2021