KẾ TOÁN THUẾ TẠI CHI NHÁNH CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC ĐỒNG THÁP TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN THUẾ TẠI CHI NHÁNH CHẾ BIẾN
VÀ XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC ĐỒNG THÁP TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

GVHD: ThS. NGUYỄN HỮU THANH TÙNG
SVTH: NGUYỄN THỊ MINH THƯ
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044032

Vĩnh Long, năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN THUẾ TẠI CHI NHÁNH CHẾ BIẾN
VÀ XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC ĐỒNG THÁP TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

GVHD: ThS. NGUYỄN HỮU THANH TÙNG
SVTH: NGUYỄN THỊ MINH THƯ
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044032

Vĩnh Long, năm 2021

i

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG

Từ khóa: Khóa luận, Kế toán, Kế toán thuế

120 p phamthianhnguyet86 27/01/2022 221 1