KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THUỐC CỬU LONG VÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ CỬU LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THUỐCCỬU LONG VÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTVTHUỐC LÁ CỬU LONGGVHD: ThS. NGUYỄN HỮU THANH TÙNGSVTH: PHẠM MỸ TIÊNLỚP: KẾ TOÁN - K17MSSV: 1711044020Vĩnh Long, năm 2020