KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI
CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN

GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Thanh Tùng
SVTH: Phạm Thúy An
LỚP:

Kế toán – Khóa 18

MSSV: 1811044010

Vĩnh Long, năm 2021