Kế toán môi trường của các quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết Kế toán môi trường của các quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam chỉ ra kế toán môi trường ở một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.