KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ CỬU LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI
CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ CỬU LONG

GVHD: ThS. HUỲNH MNH ĐOÀN
SVTH: BÙI THỊ HỒNG ĐÀO
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1711044001

Vĩnh Long, năm 2021