KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN CHI NHÁNH VĨNH LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
QUỐC DÂN CHI NHÁNH VĨNH LONG

GVHD: ThS. NGUYỄN HỮU THANH TÙNG
SVTH: PHẠM HOÀI NAM
LỚP:

KẾ TOÁN – K18

MSSV: 1811044052

Vĩnh Long, năm 2021