KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỊ XÃ BÌNH MINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI

KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI NHÁNH THỊ XÃ BÌNH MINH

GVHD: ThS NGUYỄN HỮU THANH TÙNG
SVTT: NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH
LỚP: KẾ TOÁN
MSSV: 1811044026

Vĩnh Long, năm 2021

NHẬN XÉT CỦA GIÁO