KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
KẾ TOÁN CHI PHÍ
VÀ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT
TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT –
THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV

GVHD: ThS. Nguyễn Hồ Trúc Mai
SVTH : Tô Ái Nhân
LỚP : Kế Toán – K18
MSSV : 1811044027

Vĩnh Long, năm 2021