KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH
VÀ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH
VĨNH LONG

GVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN
SVTH: VÕ PHƯƠNG NHI
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044018

Vĩnh Long, năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH
VÀ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH
VĨNH LONG

GVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN
SVTH: VÕ PHƯƠNG NHI
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044018

Vĩnh Long, năm 2021

i

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG