KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀPHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNDƯỢC PHẨM CỬU LONGGVHD: ThS. NGUYỄN HỒ TRÚC MAISVTH: NGUYỄN THỊ KIM NHIÊNLỚP: KẾ TOÁN – K17MSSV: 1711044028Vĩnh Long, năm 2020