KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU – PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU – PHẢI TRẢ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VĨNH LONG

GVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN
SVTH: LÊ THỊ HỒNG NHUNG
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044015

Vĩnh Long, năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU – PHẢI TRẢ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VĨNH LONG

GVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN
SVTH: LÊ THỊ HỒNG NHUNG
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044015

Vĩnh Long, năm 2021

i

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG