KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX - TM PHƯỚC THÀNH IV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TNHH SX - TM PHƯỚC THÀNH IV

GVHD: ThS. NGUYỄN HỮU THANH TÙNG
SVTH: NGUYỄN KIM PHƯỢNG
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044008

Vĩnh Long, năm 2021