Hoạch định chiến lược kinh doanh tại khách sạn Mường Thanh Cần Thơ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Bài viết tiến hành xác định các chiến lược và giải pháp phù hợp cho phát triển hoạt động kinh doanh của Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.