Giáo trình quản trị chiến lược

Quan điểm kinh doanh phù hợp các năng lực tạo sự khác biệt và môi trường bên ngoài. – Chandler (1962):
xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn • áp dụng một chuỗi các hành động, • phân bổ các nguồn lực cần thiết.Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân... nhưng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân.