Giáo trình Mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 1

"Giáo trình Mô hình tăng trưởng kinh tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống; Mô hình tăng trưởng trường phái Keynes - mô hình Harrod - Domar; Mô hình tăng trưởng tân cổ điển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.