Giáo trình Hóa học vô cơ tập 1 - Nguyễn Hữu Khánh Hưng

Giáo trình giới thiệu cho sinh viên về đại cương về hóa vô cơ, phương pháp học tập và nội dung cơ bản môn học, các liên kết trong hóa học; đi sâu nghiên cứu phản ứng acid – baz và phản ứng oxi hóa khử, các trạng thái tập hợp và tính chất đặc trưng của chúng, cấu trúc của các tiểu phân cộng hóa trị; hóa học tinh thể đại cương, hóa học chất rắn và các tính chất hóa học của nguyên tố hóa học cơ bản như Hydrogen, Oxygen, ….Tất cả lý thuyết về hóa học vô cơ được trình bày đầy đủ trong cuốn sách này.