Giáo trình Hóa học vô cơ (Tập 1: Các nguyên tố phi kim): Phần 1

Phần 1 giáo trình trình bày tổng quan về các nguyên tố phi kim; Hidro và các hợp chất hidrua; Oxi, Ozon, các hợp chất H2O, H2O2 và các oxit; các nguyên tố nhóm VIIIA: heli, neon, agon, kripton,
xenon, radon; các nguyên tố nhóm VIIA: flo, do, brom, iot, atatin.