Giáo trình Chính trị học so sánh - Cách tiếp cận và so sánh các hệ thống chính trị trên thế giới

Giáo trình gồm các nội dung: nhập môn và phương pháp nghiên cứu chính trị học so sánh; hệ thống chính trị Vương Quốc Anh; hệ thống chính trị Mỹ; hệ thống chính trị Pháp; so sánh các hệ thống chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)