GIAO TiẾP THƯƠNG LƯỢNG “TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á”

ASEAN (Gọi tắt là ASA) là một liên minh
chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc
gia trong khu vực Đông Nam Á bao gồm 11 quốc
gia: Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia,
Lào, Malaysia, Myanma, Philippines, Singapore,
Thái Lan và Việt Nam.
Diện tích khu vực: 4.494.047 km²
Dân số cả khu vực ASEAN : 0,6 tỷ người.