GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - PGs LÊ KIỀU

Điều 15 trong Chương Chế độ Kinh tế của bản Hiến pháp nước
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ghi rõ:
" Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế
thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ
nghĩa. "
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
CSVN khoá VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX có một đề
mục : " Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường; tăng
cường vai trò quản lý của Nhà nước". Trong đề mục này ghi rõ: " Thúc
đẩy sự hình thành , phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. . . "