GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG DƯỚI ÁP LỰC CẠNH TRANH NỘI NGÀNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP HOÀ PHÚ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN VỐN
HUY ĐỘNG DƯỚI ÁP LỰC CẠNH TRANH
NỘI NGÀNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH
KHU CÔNG NGHIỆP HOÀ PHÚ

GVHD: ThS. THÁI THANH THU
SVTH: NGUYỄN KIM NGỌC HÂN
LỚP: TCNH - K18
MSSV: 1811043014

Vĩnh Long, năm 2021