Ebook Văn học phương Tây - Phần 2

Ebook "Văn học phương Tây" gồm có 8 chương trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của văn học phương Tây qua các giai đoạn văn học đi cùng với các giai đoạn lịch sử khác nhau. Phần 2 của ebook trình bày từ chương 5 đến chương 7 của cuốn sách với các nội dung: văn học Pháp thế kỉ XVIII, văn học thế kỉ XIX và văn học thế kỉ XX.