Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1 sẽ trang bị cho người học kiến thức tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, thu hút nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, quá trình tuyển dụng, trắc nghiệm và phỏng vấn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.