Ebook Mưu lược điều hành trong công ty: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Nối tiếp phần 1, ebook Mưu lược điều hành trong công ty phần 2 gồm có 3 chương: chương 5 kinh doanh thương hiệu và xây dựng hình ảnh; chương 6 chính sách kinh doanh, bí quyết thành công trong kinh doanh; chương 7 3 kỹ năng lập nghiệp để nhanh chóng gia nhập đội ngũ thương mại. Mời các bạn tham khảo!