Ebook Mưu lược điều hành trong công ty: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Phần 1 của ebook Mưu lược điều hành trong công ty gồm có 4 chương: chương 1 ai sẽ là người chủ động trên thương trường; chương 2 nắm bắt thời cơ, phân tích tình hình; chương 3 đường lối kinh doanh; chương 4 công tác quản lý là vấn đề cơ bản trong hoạt động kinh doanh. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung ebook.