Ebook Lý thuyết quản trị - NXB Hà Nội

Nội dung tài liệu trình bày các học thuyết lãnh đạo, quản trị; mục tiêu các chương trình phát triển cán bộ; kỹ năng lãnh đạo và quản trị; kỹ năng đàm phán. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.