Ebook Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thương Ngô

Ebook Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây tương ứng với nội dung hai phần đầu của cuốn sách, trình bày chất lượng tối ưu thường gặp, điều khiển tối ưu.