Ebook Less is more (Ít hóa nhiều)

Chìa khóa này cũng chính là chủ đề của cuốn sách Ít hóa nhiều,
một cuốn sách phải-đọc dành cho những doanh chủ thực sự quan
tâm đến năng suất, thực sự muốn làm ít được nhiều. Thay vì dẫn lại những lý thuyết kinh doanh xưa cũ mà ai cũng biết, tác giả Jason Jennings đã chứng minh cho quan điểm của ông bằng những ví dụ thực tiễn, thậm chí còn đi ngược lại những kiến thức mà chúng ta vẫn cho là đúng.