Ebook Hướng dẫn Xây dựng chính sách du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam

Nội dung của cuốn sách trình bày xây dựng chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam; vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan; các công cụ của chính phủ để đạt được chính sách về du lịch có trách nhiệm.