Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (Man-E): Phần 1 - Nguyễn Phạm Cường

Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (Man-E): Phần 1 trình bày khái niệm mạng Internet và mô hình tham chiếu OSI, mạng riêng ảo, chuyển mạch nhãn đa giao thức. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.