Ebook Côn trùng hại kho: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

Ebook Côn trùng hại kho với kết cấu nội dung gồm 8 chương nội dung trình bày về: Côn trùng hại kho và tình hình nghiên cứu ở Việt Nam, tổn hại do côn trùng gây ra, phương pháp nghiên cứu côn trùng hại kho, hệ thống định loại những côn trùng hại kho thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo ebook.