Ebook Chiến lược viễn thông - Hiện tại và hướng đi trong tương lai: Phần 1 - Ngân hàng thế giới

Ebook "Chiến lược viễn thông - Hiện tại và hướng đi trong tương lai" được biên soạn nhằm phân tích hiên trạng hiện tại và hướng đi trong tương lai của ngành Viễn thông. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày các nội dung: Khuôn khổ thể chế và chính sách, cấu trúc thị trường và sở hữu, đầu tư và vốn, tình hình hoạt động của ngành, những vấn đề chính.