Ebook Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO Bình luận của người trong cuộc

Ebook 'Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO Bình luận của người trong cuộc' chỉ ra những bình luận và giải thích của những người đã trực tiếp tham gia đàm phán nhằm góp thêm tiếng nói cho quá trình hướng dẫn thực thi những cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO. Sách hữu ích với các bạn khi muốn tìm hiểu thêm về pháp luật quốc tế nhất là trong lĩnh vực Kinh tế.