Ebook Bệnh sốt xuất huyết dengue và các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng: Phần 2

Ebook Bệnh sốt xuất huyết dengue và các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng: Phần 2 cung cấp kiến thức về các xét nghiệm phục vụ chuẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết dengue, các biện pháp xử trí, chăm sóc người bệnh và các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết dengue;…