Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 1

Cuốn sách "Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt" là một phần quan trọng giúp sinh viên trong quá trình học tập các môn học nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt thuận lợi hơn. Cấu trúc cuốn sách gồm có 2 phần với 12 chương, phần 1 là phần nhiệt động lực học kỹ thuật gồm 8 chương với những nội dung sau: Các thông số trạng thái; phương trình trạng thái, hỗn hợp khí, nhiệt dung riêng; định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động của chất khí; chu trình chất khí; hơi nước và chu trình thiết bị động lực hơi nước; lưu động và tiết lưu; không khí ẩm; chu trình thiết bị lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.