Đề tài "Việt Nam trong tổng thể Kinh tế Đông Nam Á"

Đông Nam Á là một khu vực có lịch sử lâu đời và trong quá trình phát triển của
mình đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Các quốc gia
trong khu vực là những nước có sự tương đồng trên nhiều lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng
như trình độ phát triển kinh tế. Chính vì vậy nhu cầu hợp tác, liên kết các quốc gia trong
khu vực luôn được đặt ra ở các thời điểm lịch sử. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay,
trước xu thế toàn cầu hoá và đa cực hóa thế giới đang diễn ra nhanh chóng, nhu cầu về sự
liên kết giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á càng trở nên bức thiết hơn bao giờ
hết.