Đề tài: Tính tương đồng và dị biệt trong văn hóa giữa các nước ở khu vực Đông Nam Á

Cựu Tổng Giám đốc UNESCO Federico Mayor đã đưa ra một nhận xét
như sau: “Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát và sống động mọi
mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và cả cộng đồng) đã diễn ra trong quá
khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao thế kỷ, nó đã cấu
thành một hệ thông các giá trị, truyền thống thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên
đó từng dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng của mình”. Văn hóa là một hiện
tượng khách quan, là tổng hoà của tất cả các khía cạnh của đời sống. Ngay cả
những khía cạnh nhỏ nhặt nhất của cuộc sống cũng mang những dấu hiệu văn
hóa. Rất nhiều thứ mới thoạt nhìn thì giống nhau, nhưng nếu xem xét kỹ thì lại
có những điểm riêng biệt. Trong văn hóa luôn luôn có sự tương đồng nhất định
và những đặc điêm riêng tạo nên bản sắc văn hóa của quốc gia dân tộc. Khi xét
về văn hóa Đông Nam Á chúng ta sẽ thấy rõ điều này, mặc dù trên nền chung
gốc văn hóa nông nghiệp lúa nước nhưng ở mỗi quốc gia trong khu vực lại có
những nét dị biệt.