Đánh giá tác động của một số hiện tượng thời tiết cực đoan đến môi trường nước biển ven bờ thuộc khu du lịch thành phố Hạ Long

Tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến môi trường nước biển ven bờ ngành du lịch thành phố Hạ Long đã được xác định dựa trên mối tương quan giữa diễn biến các tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan trong khoảng 10 năm trở lại đây và diễn biến chất lượng nước biển ven bờ các khu du lịch qua thông số TSS chất rắn lơ lửng.