Đánh giá hiệu quả của pheromone sinh dục ngài cái sâu kéo màng, hellula undalis (lepidoptera: crambidae) tại vùng đồng bằng sông Cửu Long

Trong đánh giá ngoài đồng, mồi pheromone tổng hợp đã cho hiệu quả hấp dẫn đối với ngài H. undalis, nhưng ở mức độ thấp. Hợp chát Z3,Z6,Z9-23:H (T23 ) khi được thêm vào mồi ở tỷ lệ 20% đã làm gia tăng có ý nghĩa số lượng ngài đực vào bẫy.