Đánh giá hiệu quả của một số loại chất thải làm nguyên liệu trong sản xuất trùn quế

Kết quả khảo sát bốn loại chất thải tươi (phân bò, phân dê, xác cơm dừa và xác đậu nành) cho thấy trùn quế ăn được các loại thức ăn phân bò tươi, phân dê tươi và xác cơm dừa nhưng không ăn được xác đậu nành tươi.