Đánh giá hiệu quả của một số hoạt chất trừ sâu đối với bọ trĩ (scirtothrips dorsali hood) và sâu ăn tạp (spodoptera litura fabricius) hại sen (nulumbo nucifera gaertn)

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của một số hoạt chất trừ sâu trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới với 2 đối tượng dịch hại quan trọng trên sen là bọ trĩ và sâu ăn tạp. Đối với bọ trĩ, cả 6 hoạt chất thuốc trừ sâu gồm abamectin, dầu khoáng, emamectin benzoate, imidacloprid, oxymatrine và pymetrozine đều có hiệu quả cao trong thử nghiệm điều kiện phòng thí nghiệm.