Đặc điểm sinh học sinh sản của ngao dầu (meretrix meretrix) tại vùng triều ven biển tỉnh Nam Định

Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu ngao dầu (Meretrix meretrix) thu tại vùng triều ven biển tỉnh Nam Định từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2012. Kết quả cho thấy: Tuyến sinh dục của ngao dầu phát triển qua 5 giai đoạn. Khi chín sinh dục, tuyến sinh dục con cái có màu nâu nhạt, tuyến sinh dục con đực màu trắng sữa. Mùa vụ sinh sản của ngao dầu hàng năm được xác định từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 9. Mùa vụ sinh sản chính rộ nhất từ giữa tháng 5, đến cuối tháng 7.