Công nghệ sinh học trong nông nghiệp part 5

Công nghệ sinh học là một trong số những công nghệ mũi nhọn đang được toàn thế giới quan tâm nghiên cứu và ứng dụng. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Nghị quyết (số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994) để chỉ đạo sự phát triển Công nghệ sinh học ở nước ta đến năm 2010.
Để đáp ứng một số nhu cầu của bạn đọc là cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, cán bộ hoạch định chính sách, cán bộ nghiên cứu- ứng dụng công nghệ sinh học và sinh viên các trường đại học có liên quan, tập sách nhỏ này cố gắng hệ thống hoá các khái niệm, phương pháp và kỹ thuật của công nghệ sinh học trong nông nghiệp đang phổ biến trên thế giới và ở nước ta.