Chuyên đề "Tổ quốc và con người kháng chiến"

Tài liệu tham khảo về tổ quốc và con người kháng chiến, nghị luận về tư tưởng và đạo lý,
ước mơ và hành động,Hình ảnh cuộc sống và con người kháng chiến qua các tác phẩm văn, thơ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Mời các bạn tham khảo tài liệu và các chuyên đề văn nghị luận.