Chương 5: Quá trình giết mổ và kiểm tra sau giết mổ

Nôi dung bài giảng trình bày quá trình giết mổ, kiểm tra sau giết mổ, yêu cầu trong công tác kiểm tra. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.